Mời các bạn nghe truyện kể – truyện ma của các tác Nguyễn Ngọc Ngạn với tựa để “Bóng ma bên cửa”.